„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług piaskowania i sodowania” mająca na celu uzyskanie zysku z podjętej działalności gospodarczej w zakresie usług piaskowania i sodowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie, zostało powołane 25 marca 2008r. przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, a w dniu 27 października 2008r. wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000316189.

Jako partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego zostało powołane w celu realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i stanowi kontynuację dla realizacji LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani przystąpieniem do LGD.

Organem decyzyjnym LGD „Krasnystaw PLUS” jest Rada, która w swej strukturze odzwierciedla wymogi partnerstwa trójsektorowego i liczy 15 osób. W składzie organu decyzyjnego znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie i osobie poniżej 35 r.ż. W ramach sektora publicznego, społecznego ani gospodarczego nie istnieje żadna pojedyncza grupa interesu, która posiadałaby więcej niż 49% praw głosu przy podejmowaniu decyzji.
LGD działa na obszarze gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka oraz gminy miejskiej Krasnystaw. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski. Łączna powierzchnia obszaru LGD to 1031 km2 (103 144ha). Liczba mieszkańców obszaru LDG – 66 559 osób. Wszystkie gminy będące partnerami LGD należą administracyjnie do powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim. Cały obszar objęty projektem jest spójny terytorialnie, gminy znajdują się w jednym obrysie.

źródło: www.lgdkrasnystaw.pl